Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia społeczności akademickiej Województwa Lubelskiego. 2 . Rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim Województwa Lubelskiego, 3 . Wychowanie członków zgodnie z tradycjami AZS na świadomych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej w poczuciu odpowiedzialności za rozwój i przyszłość Ojczyzny, 4 . Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy macierzystej szkoły wyższej i AZS-u, 5 . Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, 6 . Działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 7 . Działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin i trudnej sytuacji życiowej, 8 . Działanie na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 9 . Działanie na rzecz organizacji wolontariatu, 10 . Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi, 11 . Działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód

Dane naszego OPP: