Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a. reintegracja zawodowa i społeczna osób bezdomnych, długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, niepełnosprawnych, opuszczających zakłady karne i innych podlegających wykluczeniu społecznemu, b. podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych środowisk i grup podlegających wykluczeniu społecznemu, c. edukacja osób i instytucji zainteresowanych realizacją programów reintegracji społecznej i zawodowej, d. tworzenie programów reintegracji społecznej i zawodowej grup podlegających wykluczeniu społecznemu we współpracy z różnymi podmiotami pomocy społecznej w kraju i zagranicą, instytucjami administracji publicznej, przedstawicielami biznesu, organizacjami pozarządowymi itp., e. tworzenie nowych miejsc pracy przy wykorzystaniu zatrudnienia socjalnego, spółdzielczości socjalnej oraz ekonomii społecznej i innych, f. rozwój społeczeństwa obywatelskiego, g. przeciwdziałanie uzależnieniom, a w szczególności alkoholizmowi, h. ochrona środowiska naturalnego.

Dane naszego OPP: