Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności 0dnku Żywności inicjowanie ,wspieranie i proeadzenie działalności społecznej zmierzajacej do zmniejszenia obszarów biedy i niedożywienia grup społecznych oraz niedopuszczenie do marnotrawienia żywnosci.Pozyskujemy iracjonalnie wykorzystujemy żywność na rzecz społeczności,grup,rodzin i osób znajdujących się w trydnej sytuacj iżyciowej i materialnej,zagrożonej odrzuceniem i wykluczeniem społecznym oraz aktywizacją osób zagrożonych. 0dnk osiąga swój cel poprzez prowadzenie działalności charytatywnej ,systematyczne pozyskiwanie i rozdawnictwo żtwności,organizowanie akcji społecznych w postaci zbiórek żywności ,edukację w zakresie zdrowotnych i społecznych skutków głodu i niedożywienia,wyzwalanie postaw solidarności międzyludzkiej i poszanowania żywności szczególnie na obszarach zagrożonych bezrobociem,działanua na rzecz proekologicznego rozwiązywania problemów żywnościowych,współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami,których cele są zbieżne z celami statutowymi banku,współdziałanie i korzystanie z funduszy Unii Europejskiej i innych podmiotów.Wypracowujemy reguły współpracy z administracją rządową i samorządami,organizacjami pozarządowymi w zakresie zapobiegania marnotrawieniu żywności.Wyszukujemy rezerw żywnościowych ,gromadzimy je i rozdzielamy swiadcząc pomoc potrzebującym. Wspieramy organizacje i instytucje zajmujące się dziecimi,młodzieżą,osobami niepełnosprawnymi,bezrobotnymi i innymi będącymi w trudnej sytuacji życiowej.

Dane naszego OPP: