Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Stowarzyszenia jest: 1 . Wszechstronna aktywność i wspieranie rozwoju oraz funkcjonowania społecznego dzieci i dorosłych z różnymi dysfunkcjami, pomoc ich rodzinom oraz działania w zakresie pomocy społecznej, 2 . Prowadzenie działalności leczniczej, 3 . Prowadzenie działalności informacyjnej, polegającej na propagowaniu wiedzy i kształtowaniu postaw zrozumienia oraz akceptacji dla problemów związanych z różnymi dysfunkcjami, 4 . Prowadzenie działalności w zakresie rozwoju kultury, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki. 5 . Prowadzenie działalności naukowej, 6 . Prowadzenie działalności oświatowej (edukacyjnej), 7 . Ochrona i promocja oraz profilaktyka zdrowia. 8 . Propagowanie idei dobroczynności, 9 . Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych, w szczególności bezrobocia, patologii, uzależnień i ubóstwa. 10 . Współpraca ze wszystkimi osobami i instytucjami pracującymi na rzecz dzieci oraz ich edukacja. 11 . Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, 12 . Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym reintegracja społeczna i zawodowa), 13 . Propagowanie rozwoju i wspieranie różnych metod terapii i rehabilitacji.

Dane naszego OPP: