Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji są podejmowane na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa: 1 ) działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju ogółu społeczeństwa poprzez popieranie inicjatyw twórczych, oświatowych, naukowych i naukowo-technicznych, promowanie twórczości i upowszechnianie oświaty i nauki; 2 ) wspieranie i promocja działalności artystycznej, kulturalnej, naukowej, naukowo-technicznej, edukacyjnej i oświatowej, a także działalności związanej z aktywnością ruchową w różnych dziedzinach sportu i propagującej zdrowy tryb życia; 3 ) inicjowanie różnych form aktywności twórczej, oświatowej, naukowej i naukowo-technicznej, w szczególności poprzez realizowanie i wspieranie finansowe lub organizacyjne projektów twórczych, oświatowych, naukowych i naukowo-technicznych; 4 ) promowanie osób szczególnie uzdolnionych w różnych dziedzinach nauki, sztuki oraz sportu. Wszelkie działania Fundacji podejmowane w realizacji celów określonych powyżej mogą służyć wyłącznie realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności lub grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (lub przepisach prawa ją zastępujących).

Dane naszego OPP: