Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa jest współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury w Stargardzie, w zakresie: - rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; - tworzenia warunków dla szeroko pojętego rozwoju dzieci i młodzieży i dorosłych; - uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości; - prowadzenia działalności instruktażowej - metodycznej, konsultacji i poradnictwa dla działaczy kultury; - konsultacji z dyrektorem placówki o zamknięciu czy też utworzeniu nowych form działalności w kołach zainteresowań; - rozbudzania i wspomagania społecznej aktywności; - stymulowanie i promowanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze; - współdziałania z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach i zadaniach w kraju i za granicą; - pozyskiwania funduszy na realizację celów statutowych Towarzystwa z wszelkich krajowych i zagranicznych źródeł wspierających szeroko pojętą działalność; - finansowe wspieranie MDK w Stargardzie poprzez dotacje, nagrody i stypendia dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej oraz inną pomoc.

Dane naszego OPP: