Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest udzielanie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans, tworzenie warunków dla ich adaptacji do środowiska poprzez: - Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy w szczególności rehabilitacji, terapii, w tym socjoterapii, w formie świadczeń zdrowotnych; edukacji, rewalidacji i wychowania w formie np. działalności rehabilitacyjno - rekreacyjnej, kulturalnej i innej wynikającej z idei aktywnego życia. - Prowadzenie na zlecenie w szczególności organów rządowych i samorządowych oraz ze środków własnych, form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia. - Integrację ze środowiskiem lokalnym. - Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej i innej mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób niepełnosprawnych oraz ich potrzeb. - Współpracę z organizacjami krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi, Unią Europejską i krajami z nią stowarzyszonymi oraz społecznościami i instytucjami w innych krajach. - Pozyskiwanie funduszy na działalność Stowarzyszenia.

Dane naszego OPP: