Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

§ 7 . Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży pozostających w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. § 8 . Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Dochody uzyskiwane przez Stowarzyszenie są przeznaczane w całości na działalność statutową. § 9 . Celem Stowarzyszenia jest: 1 ) prowadzenie działalności oświatowej, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży; 2 ) prowadzenie działalności wspierającej środowiska nauczycielskie oraz uczniowskie; 3 ) udzielanie pomocy społecznej, w tym wspieranie rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans wobec pozostałej części społeczeństwa; 4 ) działalność charytatywna; 5 ) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz działania wspierające rozwój świadomości narodowej społeczeństwa; 6 \) ochrona i promocja zdrowia; 7 ) wspieranie rozwoju społecznego oraz integracji osób niepełnosprawnych; 8 ) działanie na rzecz ochrony i promocji środowiska naturalnego oraz ekologii; 9 ) działanie na rzecz wspierania oraz podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa; 10 ) działanie na rzecz rozwoju oraz wspierania społeczności lokalnych oraz inicjatyw obywatelskich;

Dane naszego OPP: