Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele działania organizacji: 1 . Pomoc w zwalczaniu uzależnień w zgodzie z obowiązującymi przepisami. 2 . Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym, bezdomnym, bezrobotnym , a w szczególności dzieciom i osobom samotnym. 3 . Nieodpłatne prowadzenie kursów, szkoleń, szkół itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4 . Wspomaganie materialne osób niepełnosprawnych i rodzin o najniższym standardzie życiowym. 5 . Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządowych, wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego m.in. edukacji, nauki, kultury i informacji, integracji europejskiej, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, przedsiębiorczości, pomocy społecznej, charytatywnej i humanitarnej. 6 . Organizacja pomocy prawnej dla osób najuboższych, niepełnosprawnych i uzależnionych. 7 . Działania służące wyrównaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem m. in. niepełnosprawnych, mniejszości, osób uzależnionych, dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych, osób z terenów zaniedbanych społecznie i kulturowo. 8 . Upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do pracy społecznej.

Dane naszego OPP: