Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 )wspieranie ruchu młodzieżowego oraz działalności wychowawczej i edukacyjnej na rzecz młodzieży, w szczególności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej: a)pomoc przy organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, b)organizowanie różnych form kultury, c\)organizowanie, wspieranie i rozwijanie turystyki osób niepełnosprawnych d)wspieranie dziecięcego i młodzieżowego ruchu kulturalnego oraz promowanie w kraju i zagranicą kultury młodzieżowej z uwzględnieniem dorobku i osiągnięć regionu podha-lańskiego, e)wspieranie różnych form edukacji, f)wspieranie młodzieżowego ruchu ekologicznego i wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska, w tym szczególnie środowiska górskiego, g\)upowszechnienie idei oraz wiedzy o kulturze Podhala, h)promowanie postaw tolerancji, otwartości i szacunku wobec drugiego człowieka, akcep-tacji różnorodności, i)stwarzanie warunków do rozwoju mobilności młodych ludzi oraz promowanie między-narodowej współpracy młodzieżowej, ze szczególnym uwzględnieniem integracji euro-pejskiej, promowanie idei wspierania niepełnosprawnych, j\)pomoc przy prowadzeniu rehabilitacji i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych, a także resocjalizacji dzieci nieprzystosowanych; 2 )wspieranie udziału organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego i aktywnego udziału młodzieży w tym procesie.

Dane naszego OPP: