Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja Pomagam powstała z myślą o pomocy najbardziej potrzebującym, czyli Dzieciom. Wspieramy przede wszystkim Dzieci ciężko chore, ale również Dzieci w trudnej sytuacji życiowej. Otaczamy opieką Dzieci z Domów Dziecka, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Przedszkoli organizując rozmaite akcje wspierające ich rozwój. Nie zapominamy również o Dzieciach ze szczególnymi zdolnościami. Wspieramy m.in. kluby sportowe, a także Łódzki Chór Dziecięcy.
Cele i działalność statutowa Fundacji zawiera się w sferze zadań publicznych dotyczących min:
1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
3. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania
4. Krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży
5. Działalności charytatywnej
6. Promocji i organizacji wolontariatu
7. Ochrony i promocji zdrowia
8. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

Dane naszego OPP: