Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Propagowanie i realizowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi. 2 . Ograniczenie zanieczyszczeń środowiska atmosferycznego. 3 . Racjonalna gospodarka odpadami, zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju. 4 . Propagowanie i wdrażanie alternatywnych źródeł energii. 5 . Rozwój zrównoważonego transportu. 6 . Ochrona dziedzictwa kulturowego i wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania lokalnych tradycji. 7 . Ochrona bioróżnorodności. 8 . Edukacja ekologiczna. 9 . Promocja i wspieranie rozwoju sztuki. 10 . Włączenie społeczeństwa, ekspertów i naukowców do dialogu o rozwoju lokalnym i regionalnym. 11 . Rozwój małych społeczności lokalnych jako wspólnoty ludzi o podobnych celach. 12 . Aktywizacja jednostek i grup zagrożonych marginalizacją, biedą i patologiami. 13 . Działanie na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu publicznym. 14 . Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy między społeczeństwami lokalnymi i regionalnymi. 15 . Rozwój współpracy pomiędzy mieszkańcami miast bliźniaczych Torunia.

Dane naszego OPP: