Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a) wyrównywanie szans dzieci i dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej, b\) wspieranie matek w procesie wychowawczym, szczególnie matek samotnie wychowujących dzieci, c) upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, d\) upowszechnianie kultury i sztuki, szczególnie kultury muzycznej, e) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym, f) promocja przedsiębiorczości wśród osób niezaradnych, g) wszelkie działania na rzecz osób starszych i samotnych, h) propagowanie zdrowego stylu życia oraz szerzenie wiedzy z zakresu pomocy przedmedycznej, i\) propagowanie i rozwój wolontariatu, j) wspieranie placówek oświatowych np. szkoły, przedszkola, świetlice, domy dziecka, k) wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i wymagających rehabilitacji, l) zapewnienie noclegu osobom bezdomnym i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, ł) kultywowanie i propagowanie chrześcijańskich wartości etycznych i moralnych oraz kierowanie się nimi w działalności statutowej, m) wspieranie obszaru ekonomii społecznej, n) profilaktyka uzależnień oraz kształtowanie postaw abstynenckich.

Dane naszego OPP: