Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA JEST OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ WSPIERANIE I KOORDYNOWANIE INICJATYW OBYWATELSKICH ZMIERZAJĄCYCH DO REALIZACJI KONSTYTUCYJNEJ ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POPRZEZ REALIZACJĘ CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH: 1 ) DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNĄ NA RZECZ WZROSTU ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ SPOŁECZEŃSTWA. 2 ) DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO I ENERGETYKI ODNAWIALNEJ, RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. 3 ) OCHRONĘ NATURALNYCH SIEDLISK ROŚLIN I ZWIERZĄT ORAZ OCHRONĘ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I BIORÓŻNORODNOŚCI. 4 ) ZACHOWANIE I ODTWARZANIE RÓŻNORODNOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ OCHRONA KONKRETNYCH OBIEKTÓW PRZYRODY OŻYWIONEJ I NIEOŻYWIONEJ. 5 ) DZIAŁANIA NA RZECZ HUMANITARNEJ OCHRONY ZWIERZĄT. 6 ) PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH DEGRADACJI ŚRODOWISKA. 7 \) PROWADZENIE, POPIERANIE I KOORDYNOWANIE PRAC BADAWCZYCH ZMIERZAJĄCYCH DO LEPSZEGO POZNANIA ŚRODOWISKA. 8 ) DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU REGIONALNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH. 9 ) DZIAŁANIA NA RZECZ 0c068DOWY SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I SZERZENIA TOLERANCJI, WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ DEMOKRACJI. 10 ) WPŁYWANIE NA DOSKONALENIE PRAWA DOTYCZĄCEGO OCHRONY I WYKORZYSTYWANIA ŚRODOWISKA ORAZ ZASOBÓW NATURALNYCH. 11 ) DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI ORAZ PARTNERSKIEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ. 12 ) OCHRONĘ I PROMOCJĘ ZDROWIA POPRZEZ PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z UWZGLĘDNIENIEM AKCJI PRZECIWDZIAŁAJĄCYM PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W TYM ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII. 13 ) DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RÓWNOŚĆ SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN ORAZ PRZECIWDZIAŁAJĄCE BEZROBOCIU. 14 ) WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZE SZCZEGÓLNYM WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII. 15 ) UPOWSZECHNIANIE I OCHRONĘ PRAW KONSUMENTÓW. 16 \) PROPAGOWANIE I ROZWIJANIE SPRAWIEDLIWEGO HANDLU \(FAIR TRADE) ORAZ PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI KONSUMENTÓW W ZAKRESIE ETYCZNEGO I ODPOWIEDZIALNEGO STYLU KONSUMPCJI. 17 ) DZIAŁANIA NA RZECZ KULTURY I SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI. 18 ) ORGANIZACJĘ I PROMOCJĘ WOLONTARIATU.

Dane naszego OPP: