Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a) Integracja społeczna i zawodowa młodzieży zagrożonej niedostosowaniem oraz niedostosowanej społecznie. b) Pomoc społeczna dla rodzin dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych, w tym pomoc rodzinom i dzieciom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i dzieci; c) Działalność edukacyjna i adaptacyjna, umożliwiająca młodzieży zagrożonej niedostosowaniem oraz niedostosowanej społecznie usamodzielnienie się i włączenie się do aktywnej pracy zawodowej i społecznej, d) Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej; e) Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej; f) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej; g) Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia wśród młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i niedostosowanej społecznie i ich rodzin; h) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji wśród młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej; i) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami wśród młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej; j) Działalność charytatywna; k) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w szczególności działalność informacyjna i szkoleniowa dotycząca przyczyn i objawów niedostosowania społecznego oraz sposobów zapobiegania temu zjawisku; l) Popularyzowanie wiedzy o problemach młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i niedostosowanej społecznie; m) Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn wśród rodzin dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych; n) Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; o) Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; p\) Promocja i organizacja wolontariatu;

Dane naszego OPP: