Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe Fundacji: - pomoc twórcom, artystom i sportowcom, którzy ulegli wypadkom w związku z wykonywaną pracą lub w jej wyniku zostali dotknięci chorobą, - wspieranie twórców, artystów i sportowców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, - wszechstronna działalność na rzecz rehabilitacji medycznej, zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych-rehabilitacja fizyczna, psychiczna, społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych-, - pomoc w leczeniu, rehabilitacji, edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, - ułatwianie powrotu do społeczeństwa i udzielanie pomocy dzieciom i osobom niepełnosprawnym, które ukończyły leczenie, - pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich, - świadczenie pomocy dzieciom chorym, - działania w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, - prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom, - pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, - pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, - pomoc w znoszeniu barier architektonicznych, - działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - wspieranie wszelkich działań służących rozwojowi kultury i sztuki, nauki, edukacji, wychowania i sportu, - działalność charytatywna, - promocja i wspomaganie organizacji wolontariatu, - działalność na rzecz organizacji i instytucji, których celami statutowymi jest : działalność naukowa, naukowo - techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i inwalidów, - podejmowanie działań w zakresie współpracy i kontaktów z osobami fizycznymi i prawnymi z krajów Unii Europejskiej, prowadzącymi działalność zgodną ze statutem fundacji "Połączeni Pasją", - wspieranie wszelkich inicjatyw związanych z ekologią i ochroną środowiska.

Dane naszego OPP: