Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 )działanie na rzecz rozwoju Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku ze szczególnym uwzględnieniem finansowego, rzeczowego i ideowego wsparcia edukacji uczniów; 2 )podejmowanie działań społecznych ze szczególnym uwzględnieniem wyrównania szans edukacyjnych dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji; 3 )działanie na rzecz kultury, sztuki oraz ocalenia i kultywowania tradycji; 4 \)upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 5 )realizowanie działań mających na celu promowanie Miasta i Gminy oraz województwa podkarpackiego; 6 \)promowanie i organizacja wolontariatu; 7 )upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich; 8 )działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i za granicą; 9 )działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 10 )przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom; 11 )wspieranie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu; 12 )działanie na rzecz podniesienia poziomu życia oraz aktywizacji dzieci i młodzieży, oraz ich rodzin; 13 )działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia mieszkańców, ich wsparcia socjalnego, rozwój różnych form pomocy społecznej; 14 )działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych; 15 )działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami; 16 )upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 17 )wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych wśród dzieci i młodzieży; 18 )działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego

Dane naszego OPP: