Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest działalność w zakresie : a. oświaty i wychowania; b. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży upowszechniania kultury fizycznej i sportu; c. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; d. przeciwdziałania patologiom społecznym; e. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 2 . Cele wymienione w ust 1 Klub realizuje w szczególności poprzez: a. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów przy pomocy organizacyjnej i materialnej rodziców i sympatyków Klubu.  b. angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. c. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie gminy i poza nią. d. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej. e. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań statutowych Klubu. f. uczestnictwa w sportowych imprezach organizowanych w ramach współpracy międzynarodowej Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z Pełnomocnikiem ZHP Fundacją Centrum Wychowania Morskiego ZHP, klubami sportowymi, władzami gminy i władzami sportowymi, Polskim Związkiem Żeglarskim. Klub współpracuje ze szkołami z gminy Gdynia.

Dane naszego OPP: