Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Inicjowanie, wspieranie i koordynowanie pomocy charytatywnej oraz niesienie opieki duchowej osobom jej potrzebującym w Kościele, w szczególności w sferze takich zadań publicznych jak:działalność charytatywna i pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;ochrony zdrowia;działania na rzecz osób niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych, więźniów, migrantów, uchodźców;nauki, edukacji, oświaty i wychowania;przeciwdziałania patologiom społecznym, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

Dane naszego OPP: