Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem stowarzyszenia jest: 1 ) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. 2 ) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 3 ) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 4 ) rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej oraz wśród lokalnej społeczności - kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności edukacyjnej, kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. 5 ) Prowadzenie działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności 6 ) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu. 7 ) działania na rzecz ochrony środowiska.

Dane naszego OPP: