Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: - praca opiekuńczo-wychowawcza i terapeutyczna z dzieckiem i rodziną w ujęciu wielopokoleniowym oraz osobami niepełnosprawnymi; - prowadzenie działań profilaktyczno-zapobiegawczych niepowodzeniom rodzinnym i osobistym w środowiskach będących w kręgu zainteresowań stowarzyszenia; - zrzeszanie ludzi dobrej woli w celu zapewnienia pomocy i opeki dzieciom we wszystkich sprawach życiowych; Cele szczegółowe: - ułatwienie startu życiowego dzieciom i młodzieży - organizowanie pomocy specjalistycznej dla dziecka i rodziny - reprezentowanie i obrona interesów rodzin wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji, - objęcie różnorodną opieką najstarszych członków rodziny poprzez aktywizowanie i socjalizację, - pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych, - działalność charytatywna; - nauka , edukacja, oświata i wychowanie; - pomoc w ogólnym przeżywaniu wieku trzeciego,poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się,integracja i aktywizacja społeczna osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym,edukację osób starszych odpowiadającą ich potrzebom i zainteresowaniom w atrakcyjnej i dostępnej formie zajęć oraz rozwój sprawności ruchowej poprzez zastosowanie innowacyjnych metod i narzędzi, -krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży, -pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom, osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - inspirowanie i prowadzenie przedsięwzięć integrujących członków stowarzyszenia o charakterze kulturalnym, towarzysko-rekreacyjnym, udział w przedsięwzięciach kulturalnych, spektaklach teatralnych, wspólne wyjazdy, - wzajemna pomoc i współpraca członków stowarzyszenia - współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami, organami administracji państwowej i samorządowej, kreowanie aktywności obywatelskiej, -podejmowanie wszelkich działań przywracających pozytywne spojrzenie na osoby starsze jako integralną część rodziny, -organizacja wsparcia terapeutycznego i resocjalizacyjnego - pielęgnowanie tradycji rodzinnych i pokoleniowych, - odkrywanie talentów, uzdolnień i promowanie ich, - organizowanie zajęć dla osób uzdolnionych, - pomoc rodzinie uzdolnionych dzieci, - otoczenie opieką rodziny,organizowanie zaopatrzenia w artykuły żywnościowe i odzież dla rodzin potrzebujących pomocy materialnej i zagrożonych wykluczeniem społecznym, - organizowanie czynnego wypoczynku dla dzieci i rodziny, - organizowanie imprez integracyjnych , masowych, - współpraca z organizacjami pozarządowymi, szkołami, innymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, - organizowanie plenerów artystycznych, ekologicznych, spotkań międzypokoleniowych, organizowanie aukcji, - organizowanie wypoczynku dla rodzin, - współpraca z nauczycielami szkół masowych, - organizowanie konferencji , posiedzeń, wystaw i pokazów, - współpraca ze środkami masowego przekazu, -aktywizacja i edukacja osób w wieku emerytalnym oraz poprawa kondycji fizycznej i psychicznej - zagospodarowanie wolnego czasu oraz zapewnienie regularnej aktywności osobom starszym,

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000246084
  • e-mail: ela4067@wp.pl
  • Telefon: 767272085
  • Adres: UL. STRUMYKOWA 3, 67-200 GŁOGÓW