Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji jest realizacja zadań statutowych w zakresie: Pomocy Społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom wychowującym dzieci, będącym w trudnej sytuacji życiowej, Prowadzenia i wspierania działalności charytatywnej na rzecz dzieci i młodzieży, Ochrony i promocji zdrowia, Działalności na rzecz dzieci niepełnosprawnych, Nauki , edukacji , oświaty i wychowania, Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, Wspierania finansowego placówek opiekuńczo- wychowawczych, Upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, Promocja i organizacja wolontariatu, Działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo, Organizacje pozarządowe, Pomoc dzieciom i młodzieży, będących ofiarami patologii społecznych, Działalności wspierającej finansowo pomoc w leczeniu i rehabilitacji dzieci, Działanie na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa dzieci na drogach, Promowanie idei bezpieczeństwa dzieci na drogach, Realizacja celów statutowych Fundacji polega na organizowaniu i finansowaniu następujących rodzajów przedsięwzięć: Naukowych, poprzez promowanie rozwoju wiedzy wśród dzieci i młodzieży, czyli przekazywanie darowizn dla ośrodków naukowych, wychowawczych, edukacyjnych, Dobroczynności, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla osób i instytucji zajmujących się wspieraniem dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP: