Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych, poprzez podejmowanie wszelkich działań zmierzających do optymalizacji warunków ich rozwoju. Cele statutowe: - pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie, - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, - rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin, - współpraca z osobami fizycznymi, instytucjami w zakresie wymiany doświadczeń oraz niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym, - promowanie praw osób niepełnosprawnych oraz likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych, - organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, terapeutycznych o charakterze integracyjnym dla osób niepełnoprawnych intelektualnie i ruchowo, - organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów, - propagowanie zasad tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, zapobieganie izolacji społecznej uczestników WTZ, ŚDS oraz mieszkanek DPS poprzez stwarzanie warunków do integracji z osobami zdrowymi, - pomoc prawna i medyczna, wsparcie psychologiczne, - wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych doświadczających trudności w funkcjonowaniu w środowisku lokalnym, - promocja i organizacja wolontariatu

Dane naszego OPP: