Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Upowszechnianie i rozwijanie oraz finansowanie, rzeczowe i ideowe wspieranie edukacji dzieci i młodzieży poprzez podejmowanie działań w dziedzinie oświaty i wychowania oraz kultury fizycznej i sportu. 2 . Działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących pomocy ze względu na trudną sytuację materialną rodzin bądź ich stan zdrowia lub niepełnosprawność. 3 . Pomoc społeczna dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych. 4 . Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wspieranie aktywności sportowej dzieci i młodzieży w procesie integracji z uczniami niepełnosprawnymi. 5 . Upowszechnianie wiedzy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych. 6 . Inicjowanie różnych form aktywności edukacyjnej oraz organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. 7 . Tworzenie sprzyjającego klimatu pracy szkoły poprzez działania promujące innowacyjne akcje edukacyjne, kulturalne i sportowe na terenie szkoły i poza nią.

Dane naszego OPP: