Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania stowarzyszenia jest : 1 ) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 2 ) działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia; 3 ) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 4 ) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 5 ) działalność charytatywna; 6 ) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 7 ) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 8 ) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 9 ) działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 10 \) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 11 ) działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa; 12 ) działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu; 13 ) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 14 ) działalności na rzecz organizacji pozarządowych; 15 ) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

Dane naszego OPP: