Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja została powołana w celu realizacji zadań publicznych w zakresie: 1 . pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 2 . działalności charytatywnej, 3 . ochrony i promocji zdrowia, 4 . działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 5 . działania na rzecz osób starszych i seniorów, 6 . promocji zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnieniem z pracy, 7 . upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 8 . kultury, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 9 . krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 10 . przeciwdziałania patologiom społecznym, 11 . upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 12 . pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 13 . promocji i organizacji wolontariatu.

Dane naszego OPP: