Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

W ramach działalności Fundacja może realizować zadania w następującym zakresie: - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - odpłatnie i nieodpłatnie, - promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy - odpłatnie i nieodpłatnie, - działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym działanie na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych - odpłatnie i nieodpłatnie, - ochrona i promocja zdrowia - odpłatnie i nieodpłatnie, - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - odpłatnie i nieodpłatnie, - krzewienie kultury - nieodpłatnie, - przeciwdziałanie patologiom społecznym - odpłatnie i nieodpłatnie, - pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą - nieodpłatnie, - promocja i organizacja wolontariatu - nieodpłatnie, - działalność szkoleniowa - odpłatnie i nieodpłatnie, - działalność wydawnicza - odpłatnie i nieodpłatnie.

Dane naszego OPP: