Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 \) ochrony i promocji zdrowia; 2 ) nauki, szkodnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 3 ) wypoczynku dzieci i młodzieży; 4 \) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 5 \) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 6 ) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 7 \) turystyki i krajoznawstwa; 8 \) promocji i organizacji wolontariatu; 9 \) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 10 ) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 11 ) działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 12 ) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 13 ) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 14 ) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 15 ) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 16 ) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 17 ) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego; 18 ) Działalność na rzecz ofiar przestępstw w tym ofiar przemocy domowej.

Dane naszego OPP: