Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Zgodnie z § 3 Oświadczenia o ustanowieniu Fundacji oraz zgodnie z 0391 9 Statutu Celem Fundacji jest: - Prowadzenie działalności dobroczynnej mającej na celu stwarzanie szans poprawy warunków życiowych oraz umożliwienie przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych osobom i rodzinom, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. - Działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Działanie wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; - Działanie na rzecz promocji nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; • Promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP: