Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM STOWARZYSZENIA JEST PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OGÓŁU SPOŁECZEŃSTWA, A W SZCZEGÓLNOŚCI: - PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ, - PROMOCJA UCZESTNICTWA W KULTURZE I WYCHOWANIA PRZEZ SZTUKĘ JAKO ELEMENTU ROZWOJU SPOŁECZNEGO I OBYWATELSKIEGO, - WSPIERANIE EDUKACJI KULTURALNEJ JAKO NARZĘDZIA ROZWOJU, KREATYWNOŚCI, TERAPII I ŁAMANIA BARIER SPOŁECZNYCH, - PROMOCJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO JAKO CZYNNIKA ROZWOJU LOKALNEGO I ELEMENTU EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ, - DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ POPRZEZ KULTURĘ, UPOWSZECHNIANIE EUROPEJSKICH STANDARDÓW ZARZĄDZANIA KULTURĄ ORAZ ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI, - DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, - PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU, - POPULARYZOWANIE IDEI EKOLOGICZNEGO GOSPODAROWANIA W ŚRODOWISKU, - WSPOMAGANIE ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, - PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, POPRZEZ WYRÓWNYWANIE SZANS OSÓ0011 I RODZIN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, - UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, - UPOWSZECHNIANIE KRAJOZNAWSTWA ORAZ WSPOMAGANIE ORGANIZACJI WYPOCZYNKU LETNIEGO DZIECI I MŁODZIEŻY, - OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, - ROZWÓJ SPÓŁDZIELCZEGO CENTRUM KULTURY W BIELAWIE ORAZ WSPIERANIE SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH INICJATYW SPÓŁDZIELCÓW.

Dane naszego OPP: