Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Do podstawowych zadań Stowarzyszenia należy: a\) kultywowanie, rozwijanie oraz dokumentowanie kultury ludowej, b) promowanie polskiej kultury ludowej na terenie kraju i za granicą, c) organizowanie i prowadzenie zespołów folklorystycznych, d) organizowanie imprez kulturalnych, w tym występów z udziałem zespołów ludowych i folklorystycznych, e) prowadzenie działalności wydawniczej, f) organizowanie spotkań, odczytów, kursów, szkoleń, seminariów, koncertów, wystaw oraz innych przedsięwzięć mających na celu promowanie polskiej kultury ludowej i kultywowanie tradycji ludowych, g) współpraca z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym przedmiocie działalności, h) przybliżanie dorobku kultury europejskiej w zakresie tradycji ludowych, i) występowanie oraz zajmowanie stanowiska przed organami władzy państwowej i samorządowej oraz innymi urzędami czy osobami w sprawach objętych celami statutowymi, j) prowadzenie lobbingu na rzecz celów określonych statutem, k) pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową, w tym ułatwianie jej zdobycia innym, l) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań kulturalnych, ł) podejmowanie innych działań mających na celu promowanie polskiej tradycji i kultury ludowej,

Dane naszego OPP: