Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 2 . Prowadzenie działalności charytatywnej 3 . Przeciwdziałanie patologiom społecznym 4 . Działania wspierające na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania 5 . Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 6 . Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 7 . Działania wspomagające pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 8 . Działania wspomagające rozwój krajoznawstwa, oraz wypoczynku dzieci i młodzieży 9 . Działalność na rzecz mniejszości narodowych 10 . Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 11 . Działania na rzecz promocji, zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy 12 . Działania na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagających rozwój demokracji. 13 . Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Dane naszego OPP: