Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie "Towarzystwo Ognisk i Szkół Artystycznych" w Rzeszowie zwane dalej "Towarzystwo" działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz.U.z 2001 r. Nr 79 , poz. 855 /, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz.U. z 2003 r. Nr 96 , poz. 873 ze zmianami/ oraz niniejszego Towarzystwo ma siedzibę w Rzeszowie i obejmuje swoją działalnością teren województwa podkarpackiego Towarzystwo jest zarejestrowane na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną. II. Cel i środki działania. Towarzystwo prowadzi działalność związaną z upowszechnianiem kultury i sztuki polegającą na: 1 . prowadzeniu ognisk i szkół artystycznych 2 . krzewieniu i rozwijaniu kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych Towarzystwo opiera działalność na pracy społecznej członków. Cele swoje realizuje przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawnych poprzez: 1 . Zakładanie i prowadzenie społecznych ognisk i szkół artystycznych, muzycznych oraz sprawowanie opieki i nadzoru pedagogicznego nad ogniskami artystycznymi przy instytucjach kultury. 2 . Organizowanie zespołów artystycznych i imprez upowszechniających kulturę muzyczną, - koncerty, popisy, konkursy, audycje, odczyty, występy itp. 3 . Współdziałanie z instytucjami i organizacjami w zakresie upowszechniania kultury muzycznej.

Dane naszego OPP: