Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest: 1 ) Wspieranie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności osób niepełnosprawnych, ubogich starszych, należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie. 2 ) Zapobieganie i przeciwdziałanie marginalizacji osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans tych osób i rodzin. 3 ) Tworzenie infrastruktury społecznej wspierającej trwałe metody zwalczania problemów socjalnych, zdrowotnych, edukacyjnych i stałą poprawę jakości życia oraz demokratyczne formy aktywności obywatelskiej. 4 ) Inicjowanie i wspieranie rozwiązań w dziedzinie pomocy społecznej oraz zgodnych z celami statutowymi Fundacji, a w szczególności organizowanie i prowadzenie różnego typu ośrodków wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 5 \) Tworzenie podstaw materialnych i warunków organizacyjnych dla prowadzenia i wspierania rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej, opieki, edukacji osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 6 ) Organizowanie i prowadzenie działalności wspierającej i rozwijającej kulturę, turystykę, sport i rekreację dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 7 ) Działanie w interesie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w zakresie przestrzegania praw człowieka.

Dane naszego OPP: