Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest ochrona środowiska naturalnego i zwierząt oraz edukacja społeczeństwa, w szczególności w zakresie: a) ochrony środowiska przyrodniczego, w tym cennych terenów przyrodniczych oraz ochrona dziedzictwa kulturowego na tych obszarach,b) edukacji dzieci i młodzieży oraz promocji i organizacji wolontariatu, c) zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, w tym w szczególności realizacji programów rolno - środowiskowych, zapobieganie bezrobociu poprzez wspieranie ekoturystyki, ekologicznego rolnictwa i ogrodnictwa, popieranie tradycji i zawodów związanych z ochroną środowiska i ochroną dziedzictwa kulturowego, rozwój działalności wspomagający rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, d) ochrony zwierząt i ich praw, e) promowania integracji europejskiej w aspekcie ochrony środowiska i zwierząt, f) zwiększania dostępności, osobom niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie, przewlekle chorym, do środowiska przyrodniczego i edukacji w tym zakresie.

Dane naszego OPP: