Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe 1 . Dążenie do stworzenia systemu obrony bezrobotnych i obrony przed bezrobociem. 2 . Obrona istniejących i przyczynianie się do stworzenia nowych miejsc pracy, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa. 3 . Poszukiwanie i upowszechnianie zatrudnienia bezrobotnych i przekwalifikowania zawodowego. 4 . Organizowanie społecznego ruchu walki z bezrobociem. 5 . Łagodzenie skutków bezrobocia poprzez pomoc społeczną i organizowanie charytatywnych zbiórek i akcji na rzecz bezrobotnych i ich rodzin. 6 . Pomoc uzależnionym lub ich bliskim, profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym 7 . Zorganizowana dystrybucja darów rzeczowych, odzieży i żywności. 8 . Działania wspomagające rodziny ( w tym wielodzietne oraz osoby samotnie wychowujące dzieci) znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, niewydolne wychowawczo, pomoc ofiarom przemocy w rodzinie. 9 . Pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym i chorym. 10 . Promocja i wspieranie wolontariatu. 11 . Prowadzenie działalności edukacyjnej i rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży. 12 . Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży, osobom bezrobotnym, ludziom bezdomnym, osobom niepełnosprawnym oraz innym poszkodowanym z różnych przyczyn.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000223328
  • e-mail: kkob2@wp.pl
  • Telefon: 242549010
  • Adres: UL. KILIŃSKIEGO 1, 99-300 KUTNO