Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Stowarzyszenia są: a. upowszechnianie i ochrona praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego;0000 b. działanie na rzecz samorządu i społeczności lokalnych;0000 c. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;0000 d. działania zmniejszające obszary dyskryminacji występujące w społeczeństwie; e. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; f. działania na rzecz mniejszości narodowych;0000 g. działania na rzecz osób niepełnosprawnych; h. działania na rzecz praw osób należących do mniejszości seksualnych, i. działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; j. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju; k. przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom; l. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów i konsumentek;0000 ł. aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;0000 m. praca na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej;0000 n. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; o. działalność na rzecz turystyki, sportu i rekreacji.

Dane naszego OPP: