Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działalność w obszarze użyteczności publicznej na rzecz ogółu społeczeństwa. Ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, przeciwdziałanie patologiom społecznym. Promowanie postaw społecznych wpływających na umiejętności ważne dla zdrowia i trzeźwości osób dorosłych; Prowadzenie profilaktycznych, informacyjnych i psychoedukacyjnych programów, szczególnie dla młodzieży i grup podwyższonego ryzyka propagując trzeźwy styl życia; Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla członków ich rodzin; Wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy na rzecz osób z problemem alkoholowym i ich bliskich; Podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz zmniejszania rozmiarów występujących problemów alkoholowych oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z tymi problemami.

Dane naszego OPP: