Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju edukacji obywatelskiej, kształtowanie postaw wolontariackich oraz wspieranie społecznej aktywności obywateli z różnych grup społecznych ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W szczególności celami Stowarzyszenia są: - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; - działalność charytatywna; - podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; - działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; - działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; - działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; - upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; - promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP: