Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Cele Stowarzyszenia: A. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób z autyzmem i zaburzeniami integracji sensorycznej poprzez prowadzenie szeroko rozumianej rehabilitacji. 0c358 Szczegółowe cele Stowarzyszenia: a. działalność na rzecz osób z autyzmem i zaburzeniami integracji sensorycznej; b. propagowanie idei integracji w społecznościach lokalnych; c. prowadzenie działalności pożytku publicznego, d. podejmowanie współpracy z jednostkami edukacyjnymi, profilaktycznymi, wychowawczymi, terapeutycznymi itp.; e. inicjowanie i organizowanie różnorodnych form poradnictwa i terapii dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami integracji sensorycznej i ich rodzin, f. wydawanie poradników, informatorów, biuletynów oraz publikowanie informacji w środkach masowego przekazu dotyczących problemu autyzmu, podejmowanie działań promocyjnych i popularyzatorskich w tym zakresie; g. współpraca z władzami, instytucjami, sektorem gospodarczym, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu, instytucjami naukowymi i diagnostyczno-terapeutycznymi w kraju i poza jego granicami, wspieranie różnorodnych inicjatyw zgodnych z celami Stowarzyszenia; h. organizowanie grup wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem i zaburzeniami integracji sensorycznej; i. prowadzenie Ośrodka Diagnostyczno - Konsultacyjnego dla rodziców i osób z autyzmem i zaburzeniami integracji sensorycznej; j. pozyskiwanie funduszy na działalność statutową; k. składanie ofert i udział w konkursach ofert na realizacje zadań pożytku publicznego. l. Współdziałanie w organizowaniu rekreacji osób autystycznych i zaburzeniami integracji sensorycznej i ich rodzin, imprez okolicznościowych, turnusów rehabilitacyjnych i instruktażowych oraz wczasów rodzinnych.

Dane naszego OPP: