Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; - ochrona i promocja zdrowia; - promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży; - upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; - działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym propagowanie samorządności; - działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; - działania na rzecz turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; - działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; - działania w zakresie kultury fizycznej i sportu; - promowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; - upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; - działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; - promocja i organizacja wolontariatu; - działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe; - pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji przydatnych młodemu człowiekowi w jego przyszłej aktywności zawodowej oraz działalności społeczno-politycznej; - działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; - działania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz w szczególności pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; - prowadzenie działań na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; - prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej; - prowadzenie działań na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, a także mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; - wspieranie osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych; - prowadzenie działań wspomagających rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz promowanie wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; - promowanie i wspieranie działań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, obronności państwa, ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen; - działania na rzecz upowszechniania i ochrony praw konsumentów.

Dane naszego OPP: