Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zapobieganie izolacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności: -działania w kierunku usamodzielniania życiowego osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym; -integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym; -wspieranie i promocja twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych; -wspieranie i rozwój działalności sportowej; -realizowanie zasady równości szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie; -inicjowanie zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym i społecznym; -aktywizacja zawodowo-społeczna osób niepełnosprawnych; -zmiana negatywnych postaw i uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych. Działanie na rzecz społeczności lokalnej, w szczególności zaś: -pobudzanie aktywności społecznej; -inicjowanie działań oddolnych na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych; -animowanie i wspieranie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską; -wspieranie działań organizacji, instytucji i obywateli działających w obszarze pomocy społecznej, edukacji, kultury, sportu, samorządności; -rozwijanie uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym ze szczególnym uwzględnieniem grup marginalizowanych (np. osoby niepełnosprawne, seniorzy\).

Dane naszego OPP: