Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM TOWARZYSTWA DLA NATURY I CZŁOWIEKA JEST WSPIERANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I OCHRONA DZIEDZICTWA ŚRODOWISKA NATURALNEGO, A W SZCZEGÓLNOŚCI: A) PODEJMOWANIE DZIAŁANIA NA RZECZ EKOLOGII ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO A TAKŻE 0c068DOWANIE SPOŁECZNEGO POPARCIA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU; 0c37f WSPIERANIE I MONITOROWANIE UCZESTNICTWA SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA; C) OCHRONA ZWIERZĄT; D) PROMOCJA ORAZ ORGANIZACJA WOLONTARIATU, A TAKŻE WSPIERANIE INICJATYW OBYWATELSKICH; E)WSPOMAGANIE ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH; F\) UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW; G) UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI, PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ZACHOWANIE POKOJU I ROZWÓJ DEMOKRACJI; H) PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI; I) DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIE KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIEDZY SPOŁECZEŃSTWAMI; J) OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURY I SZTUKI;

Dane naszego OPP: