Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa Oświatowego "Od Nowa" jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez: a)działalność opiekuńczo-wychowawczą i edukacyjną na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych b)integrację członków miejscowości Grzybno i okolic c)poprawę bazy materialnej wsi i placówek oświatowych d\)upowszechnienie kultury fizycznej i sportu e)integrację niepełnosprawnych ze sprawnymi f)ochronę i promocję zdrowia g)promocję gminy h)zagospodarowanie istniejącej bazy materialnej wsi i gminy i)działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji j)promocję i organizację wolontariatu k)upowszechnianie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego l)pomoc społeczną szeroko pojętą

Dane naszego OPP: