Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2 . ochrona i promocja zdrowia 3 . nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 4 . wypoczynek dzieci i młodzieży 5 . wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 6 . porządek i bezpieczeństwo publiczne 7 . promocja i organizacja wolontariatu 8 . działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka 9 . przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 10 . działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-32 ; 11 . działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Dane naszego OPP: