Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) Realizacja strategii rozwoju i promocji miejscowości Brzeźnica, 2 ) Wszechstronna promocja walorów miejscowości Brzeźnica w kraju i zagranicą, 3 ) Rozwijanie współpracy środowiska lokalnych, instytucji, organizacji społecznych, rad programowych stowarzyszenia, 4 ) Rozwiązywanie problemów opieki nad osobami chorymi i potrzebującymi pomocy, 5 ) Rozwijanie i promowanie działalności kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej, 6 ) Poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania przedsięwzięć w Brzeźnicy, 7 ) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 8 ) Działalność charytatywna, 9 ) Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 10 ) Działalność na rzecz mniejszości narodowych, 11 \) Ochrona i promocja zdrowia, 12 ) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 13 ) Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 14 ) Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 15 ) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 16 ) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 17 ) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 18 ) Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, 19 \) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 20 \) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 21 ) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 22 ) Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, 23 ) Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, 24 ) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, 25 ) Ratownictwo i ochrona ludności, 26 ) Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

Dane naszego OPP: