Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele działania Stowarzyszenia: 1 . Integracja środowiska na rzecz aktywizacji i rozwoju gospodarczego i kulturalnego gminy Marianowo. 2 . promocja przedsiębiorczości lokalnej. 3 . Wspieranie inicjatyw gospodarczych. 4 . Poprawa warunków życia mieszkańców gminy. 5 . Wzmacnianie poczucia patriotyzmu lokalnego. 6 . Integracja społeczna osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo oraz innych, mających trudności z adaptacją, na rzecz ich upodmiotowienia i akceptacji w lokalnym środowisku: miejscu zamieszkania i zabawy, szkoły, zakładzie pracy itp. 7 . Integracja społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 8 . Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy. 9 . Poprawa stanu edukacji, oświaty i wychowania dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 10 . Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego. 11 . Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Dane naszego OPP: