Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest: kształtowanie postaw sprzyjających uczeniu się przez całe życie,wspomaganie rozwoju osobistego poprzez ustawiczne kształcenie i wszechstronną aktywizacje,przeciwdziałanie osamotnieniu ludzi starszych poprzez propagowanie postaw aktywnego współuczestnictwa w pracach stowarzyszenia,propagowanie i organizowanie wolontariatu na rzecz ludzi starszych, młodzieży i dzieci potrzebujących pomocy i wsparcia,ochrona i promocja zdrowia w tym, w szczególności upowszechnianie profilaktyki gerontologicznejupowszechnianie krajoznawstwa, kultury fizycznej, sportu i turystyki, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości obywatelskiej i narodowej,działalność na rzecz mniejszości narodowych, poznania ich kultur i tradycji,działalność na rzecz ludzi niepełnosprawnych,działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,propagowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka o raz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych narodów Europy,samopomoc koleżeńska w zakresie poprawy jakości życia osób starszych.

Dane naszego OPP: