Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami, chorych, starszych, zagrożonych patologiami społecznymi, ubogich, z domów dziecka i innych potrzebujących pomocy (zwanych w dalszej treści Podopiecznymi) i zwiększenie perspektyw ich rozwoju - fizycznego, psychicznego, zawodowego. 2 . Budowanie świadomości społecznej dotyczącej niepełnosprawności, wykluczenia społecznego, integracji społecznej oraz integracji europejskiej. 3 . Zapobieganie niepełnosprawności. 4 . Kształtowanie postaw obywatelskich, pobudzanie aktywności społecznej i działań samopomocowych, przeciwdziałanie bezradności społecznej. 5 . Promocja, upowszechnianie i organizacja wolontariatu. 6 . Pobudzanie społecznie odpowiedzialnych zachowań w biznesie. 7 . Profilaktyka chorób nowotworowych i innych. 8 . Spełnianie świadczeń na cele bezpośrednio związane z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. 9 . Działalność w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej. 10 . Promocja kultury fizycznej i turystyki, ochrony zdrowia i wszechstronnej rekreacji oraz aktywizacja osób z niepełnosprawnością przez sport. 11 . Przeciwdziałanie problemom społecznym. 12 . Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 13 . Wspieranie osób fizycznych oraz innych organizacji o takich samych lub zbliżonych celach, szczególnie w zakresie pomocy społecznej, opieki socjalnej, ochrony i promocji zdrowia. 14 . Inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej. 15 . Promowanie postaw ekologicznych i ochrony środowiska. 16 . Poradnictwo prawne.

Dane naszego OPP: