Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a) pielęgnowanie polskości, podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej b) kształtowanie postaw sprzyjających demokracji oraz podejmowaniu odpowiedzialności za budowanie społeczeństwa obywatelskiego w duchu prawdy, sprawiedliwości i dobra c) integracja społeczna osób niepełnosprawnych, starszych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej d) działania na rzecz edukacji, oświaty i wychowania w duchu wartości narodowych i chrześcijańskich e) działalność na rzecz społeczności lokalnej, w tym aktywizacja zawodowa i społeczna f) pomoc rodzinom i osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym g) działania na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji h) edukacja w zakresie ochrony wolności i praw człowieka i) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży j) działalność charytatywna k) działalność na rzecz ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju l) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy z zagranicznymi ośrodkami o zbliżonym profilu działania

Dane naszego OPP: